نمایش 1 نتیجه (ها)

دانشگاه‌ها

– اعلام نمرات دانشجویان ؛ – اعلام جلسات کاری با همکاران ، پرسنل ، اساتید ، دانشجویان ؛ – ارسال خبرنامه به دانشجویان ؛ – ارسال خبر نامه به اساتید؛ – برگزاری مسابقات پیامکی بین دانشجویان ؛ – امکان اختصاص خط مجزا به معاونت های مختلف دانشگاه ؛ – دانشجویان با ارسال پیامک از روز …